Biandrate (NO)

 • -46%

  infrazioni totali

 • -59%

  infrazioni gravi

 • -14%

  velocità media

 • -12%

  velocità notturna

 

 • -34%

  infrazioni totali

 • -100%

  infrazioni gravi

 • -5%

  velocità media

 • -5%

  velocità notturna